Eğitim psikolojisi, öğrenen bir varlık olarak bireyin "neyi?", "nasıl?", "nerede?", ve "ne zaman?" öğrendiğini inceler. Eğitim psikolojisi alanı, öğretmene öğretmen öğrenme süreçlerini düzenleme ve bu süreçte öğrencinin gelişimini sağlama amacıyla yapılacak etkinlikler konusunda yeterlikler kazandırır. Eğitim psikolojisi; gelişim psikolojisi ve öğrenme psikolojisi alanlarından oluşmaktadır.

Psikoloji, insan davranışlarının altında yatan nedenleri inceleyen; duyuş, düşünüş ve davranışların bağlı bulunduğu konuları araştıran bir bilim dalıdır.

Davranış, organizmanın etkiye karşı gösterdiği tepkidir.

Psikoloji, insan davranışlarının nedenleri ile ilgiliyken; eğitim, insan davranışlarının (planlı) olarak değişimini yada gelişimini sağlama süreciyle ilgilidir.

Gelişim Psikolojisi : Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği değişimlerin betimlenmesi ve açıklanmasıyla ve aynı zamanda bireyler arasındaki değişim, benzerlik ve farklılıklarla uğraşır.

İnsan davranışlarında doğumdan ölüme kadar, tüm yaşam boyunca gözlenen biyolojik ve psikolojik değişiklikleri inceler.

Öğrenme Psikolojisi : Bireyde (organizmada) öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini açıklamaya çalışan, öğrenme sürecini ve bu süreçte meydana gelen öğrenme - öğretme modellerini, yaklaşımlarını, ilkelerini ve stratejilerini inceleyen bilim alanıdır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık : Bireyin kendisini ve çevresini tanımasına yardımcı olan bireye yollar gösteren, bunun yanı sıra kişisel, eğitsel ve mesleki yönlerden bireye destek vererek onun gelişimine de katkıda bulunmayı amaçlayan bilim alanıdır.

Psikoloji akımları, kuramları, yaklaşımları
(İnsan Davranışlarının Nedenleri)


1. Yapısalcılık

(W. Wundt/E. Titchener)
İnsan davranışlarının kontrollü koşullarda gözlenmesi ilkesini geliştirmiştir.
Psikolojinin konusu bilinç, amacı ise bilince ait öğelerin incelenmesidir. İnsan zihni çeşitli bilinç öğelerine ayrılır. Psikolojinin amacı, bilinç öğelerini birleştirme ve çözümlemektir. Zihin; düşünce, duygu, irade gibi farklı yapılardan oluşur. Psikoloji bu yapılar arasındaki ilişkileri saptar.
Bilinç öğelerinin incelenmesi için içe bakış (iç gözlem) yöntemi geliştirilmiştir. İçe bakış yöntemi bireyin saf duyumlarını yorumdan arınmış olarak algılamayı ve bildirmeyi salar. Yapısalcılık aynı zamanda bireylerdeki içsel duyguları, sezişleri, hayalleri (imgeleme) ve düşünceleri inceler.