Almancanın yazılışı ile okunuşu, ingilizce kadar değişmez, sadece bazı kurallar vardır, bu kuralların dışında kalanlar yazıldığı gibi okunurlar. Bu kurallar da şöyledir :

e = "e" harfi sadece kelimenin son hecesindeyse genellikle telafuzu değişir ve "ı" şeklinde okunur. Bu ses bazı kelimelerde "ı" ve "a" arası bir sestir.

Erdboden (erdbodın), Kranken (krankın), Mittlerrolle (mitlerrollı)

"Erdboden" ve "Mittlerrolle" kelimelerindeki sadece son hecedeki "e" sesinin değiştiğine dikkat ediniz.

s = "s" harfi ise kelimenin ilk harfiyse ve kendinden sonra sesli bir harf geliyorsa "z" şeklinde okunur.

Sage (zaagı), Samt (zamt), satt (zat)

Ayrıca "s" harfinden sonra yine sessiz bir harf gelirse "s" bu kez "ş" olarak okunur.

stören (şıtörın), springen (şıpringın), Stufe (ştufı)

h = Özellikle kendisinden önce sesli bir harf varsa kendinden önceki sesli harfi uzatır.

sehr (zeer), ihnen (iinın), Wohnung (voonung), Stuhl (ştuul), früh (früü)

ä = "e" olarak okunur.

gähnen (geenın), Militär (militer), Rätsel (retsıl)

eu = bu iki harf yan yana olduğu zaman "oy" olarak okunur.

heute (hoytı), freuen (froyın), Freunde (froyndı)

äu = bu iki kelime de yan yana gelince "oy" olarak okunur.

häufen (hoyfın), träumen (troymın), Bäume (boymı)

ch = "h" olarak telafuz edilir, bazı kelimelerde "ğ" (ğh) ye yakın bir ses verir,

mich (mih), möchte (möhte), Bücher (büher), Fächer (feğhır), manchmal (manğhmal), welche (velhı), machen (mağhın)

ie = uzun "i" olarak okunur.

wie (vii), Wiedersehen (viiderzehın)

a = Bazı kelimelerde uzatılarak okunur.

Name (naamı), sagen (zaagın), fragen (fraagın)

sch = "ş" olarak okunur.

Schüler (şüüler), schlafen (şlaafın)

ei = "ay" olarak okunur.

breit (brayt), herein (herayn), Meinung (maynung)

ß = "ss" olarak okunur, yani çift "s" dir. Almancada yavaş yavaş kullanılmamaya başlayan bir harf.

heißen (hayssın)

z = "ts" olarak okunur.

zehn (tseen), Zimmer (tsimmır), zeigen (tsaygın), Zahl (tsaal)